บริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง..อ่านต่อ 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแมลง...อ่านต่อ 
ซี ศิวัฒน์ สุดช็อก! เปิดสภาพบ้าน
ถูกปลวกแทะหลังเพิ่งรีโนเวตใหม่
.




































อีกหนึ่งภาระกิจที่ IPEST ภาคภูมิใจและพร้อมเสมอ ที่จะสนับสนุนให้ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมและกำจัดแมลงตลอดจนสัตว์พาหะ มีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจอันดีในการมีส่วนร่วมในการกำจัดแมลง ในสถานประกอบการของท่าน 3 วันที่ใช้การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในห้องบรรยายและสถานที่จริง กับบุคคลากรนับ 200 ท่านเป็นประสบการณ์ที่มีค่าจริงๆ

    บริษัท ไอเพสท์ จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่ลูกค้า เพื่อบรรยายให้ทราบถึงวงจรชีวิต พฤติกรรม และผลกระทบที่จะเกิดกับมนุษย์ รวมถึงวิธีการกำจัดและจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้สัตว์เหล่านี้เข้ามา รบกวนได้





ใบรับรองของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


a

















เว็บสำเร็จรูป
×